Tính thuế thu nhập cá nhân

Tính thuế thu nhập cá nhân từ thu nhập chịu thuế.

Thu nhập sau thuế:

Thuế phải nộp:

(*) Chi tiết thuế thu nhập cá nhân (VNĐ)

Mức chịu thuế Thuế suất Tiền nộp
Đến 5 triệu VNĐ 5%
Trên 5 triệu VNĐ đến 10 triệu VNĐ 10%
Trên 10 triệu VNĐ đến 18 triệu VNĐ 15%
Trên 18 triệu VNĐ đến 32 triệu VNĐ 20%
Trên 32 triệu VNĐ đến 52 triệu VNĐ 25%
Trên 52 triệu VNĐ đến 80 triệu VNĐ 30%
Trên 80 triệu VNĐ 35%
Tổng