Tính tiền vay online

Công cụ tính lịch trả nợ vay ngân hàng với dư nợ giảm dần có thể hỗ trợ bạn tính nhanh số tiền cần chi trả mỗi tháng dựa trên tổng số tiền, lãi suất ngân hàng và thời hạn vay của bạn. Có hai cách tính mà bạn có thể lựa chọn một là gốc cố định lãi giảm dần, hai là gốc và lãi chia đều hàng tháng.

VND
% / năm
tháng

1 Số tiền trả tháng đầu
1 Tổng lãi phải trả
2 Tổng tiền gốc và lãi phải trả

Số tiền trả hàng tháng

# Tiền gốc Tiền lãi Gốc & lãi Gốc còn lại Tổng lãi Tổng gốc